Make your own free website on Tripod.com

luik.gif (12366 bytes)

     

Stade de Sclessin

Ma. 12 Juni 18.00 Groep A Duitsland Roemenie
Zo. 18 Juni 20.45 Groep C Noorwegen Joegoslavie
Wo. 21 Juni 20.45 Groep D Denemarken Tsjechie